Home Idol คงถึงวันแล้วที่ต้องกล่าวลา CAKE BNK48 ประกาศจบการศึกษาจาก BNK48 ฟ้าผ่า

คงถึงวันแล้วที่ต้องกล่าวลา CAKE BNK48 ประกาศจบการศึกษาจาก BNK48 ฟ้าผ่า

by Turmeric Garden